ผู้รู้ดีและประพฤติจึงเป็นผู้ประเสริฐ

  ต้องบอกว่าข่าวการปล้นทรัพย์ที่ร้านทองจนมีผู้เสียเสียชีวิตเป็นข่าวที่ผู้คนสนใจเป็นอันมาก ว่าผู้ก่อเหตุมีเป็นคนเช่นใด ทำไมจึงโหดเหี้ยมอำมหิตขนาดนั้น เมื่อมีการจับผู้ต้องหาได้ก็ต้องตกใจเป็นคำรบสิงเพราะผู้ก่อเหตุมีอาชีพเป็นครูอาชีพที่ได้รับการยกย่องว่าผู้แจวเรือจ้าง เป็นผู้ที่มีคุณธรรม เป็นผู้ที่ถึงพร้อมด้วยความรู้ดีและเป็นผู้ประพฤติดี เป็นแบบอย่างของคนดีในสังคม ที่สำคัญเป็นถึงผู้บริหารสถานการศึกษา ข่าวนี้สะเทือนผู้ประกอบอาชีพครูไม่น้อย  

อ่านเพิ่มเติม: ผู้รู้ดีและประพฤติจึงเป็นผู้ประเสริฐ

บุญและประโยชน์ จากการเดินทางศึกษา นอกสถานที่ ณ ประเทศสปป.ลาว

 

                

 

             บุญที่ได้จากการเดินทางไปศึกษาปฏิบัติกรรมฐานนอกสถานที่ ณ ประเทศสปป.ลาว นั้นคือ ได้เข้าร่วมการบำเพ็ญพระศพน้อมถวายแด่สมเด็จพระสังฆราชญาท่านใหญ่พระมหาผ่อง ปิยธีโร (สะมะฤกษ์) ดร., ป.ธ.๖ (ศน.ด.)กิตติมศักดิ์ สาขาพุทธศาสน์ศึกษา มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย ประธานศูนย์กลางองค์การพระพุทธศาสนาสัมพันธ์ สปป.ลาว ซึ่งมีพระชนมพรรษาถึง ๑๐๑ ปี พระพรรษา ๘๑ พรรษา นับว่าเป็นวาระโอกาสที่สำคัญวาระหนึ่งสำหรับชาวเบญจขันธ์ และตนเองที่ได้ไป ถือว่าเป็นบุญใหญ่อย่างหนึ่ง ที่น้อยคนนักได้เข้ามาร่วมบำเพ็ญพระราชกุศลน้อมถวายแด่สมเด็จพระสังฆราชญาท่านใหญ่พระมหาผ่อง ปิยธีโร (สะมะฤกษ์) ดร. ในครั้งนี้ ได้ร่วมฟังพระภิกษุสงฆ์สวดพระพุทธมนต์มาติกาบังสุกุล ตลอดจนน้อมถวายพระราชสาส์นแสดงธรรมสังเวช และสดุดีพระเกียรติคุณ ถวายเครื่องไทยธรรมแด่พระภิกษุสงฆ์ชาวไทย และพระภิกษุสงฆ์ชาวลาว

       บุญ หมายถึง เครื่องชำระสันดาน ความดี กรรมดี ความประพฤติชอบทางกาย วาจา และใจ[๑] การที่เราได้เดินทางจากประเทศไทย มาสู่ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ด้วยใจมุ่งมั่นจะได้เข้าร่วมการบำเพ็ญพระศพน้อมถวายแด่สมเด็จพระสังฆราชญาท่านใหญ่พระมหาผ่อง ปิยธีโร (สะมะฤกษ์) ดร. ถือได้ว่าเป็นการทำความดี กรรมดี ความประพฤติชอบทางกาย วาจา และใจ ประการหนึ่ง

 

       ในการครั้งนี้ที่เราได้เดินทางจากประเทศไทย มาสู่ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ได้มีโอกาสเข้าไปพักที่วัดพระบาทแอวขันของยาท่านมะวงสา สาสนา วิโรโชติ ปาลเจ้า สังโฆวุจติ (สาคร จิตฺตสาโร (จิต)) เจ้าอาวาสวัดพระบาทแอวขัน บ้านนาคาย เมืองไชยธานี นครหลวงเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

 

       บุญอีกอย่างหนึ่งสำหรับที่นี่  คือ ได้ปฏิบัติกรรมฐานเจริญสติจิตภาวนา การบำเพ็ญบุญ ก็คือ การสะสมหน่วยกิจในชีวิตของตนเอง เพื่อให้ชีวิตมีความสุข และวิธีบำเพ็ญบุญบารมีตามหลักพระพุทธศาสนา ท่านสอนเอาไว้ได้ชัดเจน ในเรื่อง ทาน ศีล ภาวนา คือ มีการให้ มีการรักษา และมีการทำให้เจริญขึ้น รวมเป็น ๓ ลำดับขั้น

 

 

 

      

อ่านเพิ่มเติม: บุญและประโยชน์ จากการเดินทางศึกษา นอกสถานที่ ณ ประเทศสปป.ลาว

KM in the Tipitaka

Class Assignment and Grading

Discussion and Presentation                1,8,15 Nov. 2014                         10    points

Group Take Home                              submit before 30 Nov.2014            20    points

Final Examination                                                                                  20    points