สุโข ปุญฺญสฺส อุจฺจโย

 

 

ผลของการทำความดี เราเรียกกันว่า บุญ ซึ่งเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเฉพาะตัวแก่ผู้กระทำ บุญ คือสิ่งซึ่งเกิดขึ้นในจิตใจแล้ว ทำให้จิตใจใสสะอาด ปราศจากความเศร้าหมอง ขุ่นมัว ก้าวขึ้นไปสู่ภูมิที่ดี เกิดขึ้นจากการที่ใจ ได้กัลยาณมิตรที่ดี คือ พระธรรม ทำให้เลือกเฉพาะสิ่งที่ดี ที่ถูก ทีควร ที่เป็นประโยชน์ แล้วพูดดี ทำดี ตามที่คิดนั้น บุญ เมื่อเกิดขึ้นแล้วย่อมส่งผลปรุงแต่ง ใจของเราให้มีคุณภาพดีขึ้น คือ ตั้งมั่นไม่หวั่น ไหว บริสุทธิ์ผุดผ่อง โปร่งโล่งไม่อึดอัด อิ่มเอิบ ไม่กระสับกระส่าย ชุ่มชื่นเบาสบาย ผ่อนคลายไม่ตึงเครียด และบุญที่เกิดขึ้นนี้ยังสามารถสะสม เก็บไว้ในใจได้อีกด้วย

คุณสมบัติของบุญ

1.   บุญชำระกาย วาจา ใจ ของเราให้สะอาดได้

2.   บุญนำความสุขความเจริญก้าวหน้ามาให้แก่เราได้

3.   บุญติดตามเราไปทุกฝีก้าว แม้ไปเกิดข้ามภพข้ามชาติ

4.   บุญเป็นของเฉพาะคน ใครทำใครได้ โจรลักขโมยไม่ได้

5.   บุญเป็นที่มาของโภคทรัพย์สมบัติทั้งหลาย

6.   บุญให้มนุษย์สมบัติ ทิพย์สมบัติ นิพพานสมบัติ แก่เราได้                                    

ทางมาแห่งบุญ

โดยย่อมีทางมา 3 ทาง เรียกว่า“ บุญกิริยาวัตถุ 3 ” แปลว่าที่ตั้งแห่งการทำบุญ หรือหลักการทำความดี หมายถึง วิธีการสร้างกุศลที่ถูกต้อง มี 3 ประการได้แก่

   1.ทำบุญด้วยการให้ (ทานมัย) คือการแบ่งปันสิ่งของ แก่คนอื่น ด้วยความเต็มใจ เป็นการเสียสละบุญที่เกิดจากการทำทาน จะไปกำจัดกิเลสตระกูลโลภะ(ความโลภ) หากยังไม่หมดกิเลสเมื่อมาเกิดเป็นมนุษย์ จะทำให้มีโภคะ(โภคยทรัพย์)สามารถสร้างความดีได้ง่าย ไม่อดอยากแร้นแค้น

2. ทำบุญด้วยการรักษาศีล (สีลมัย) เป็นการสำรวมกายและวาจา โดยอ่อนน้อมถ่อมตน มีวาจาสุภาพบุญที่เกิดจากการรักษาศีล จะไปกำจัดกิเลสตระกูลโทสะ(ความโกรธ) หากยังไม่หมดกิเลสเมื่อมาเกิดเป็นมนุษย์ จะทำให้มีสุขภาพแข็งแรง มีอายุขัยยืนยาว สามารถสร้างความดีได้ยาวนาน

3. ทำบุญด้วยการเจริญภาวนา (ภาวนามัย) คือ การฝึกอบรมจิตให้สงบและเกิดปัญญา ไม่ถูกโมหะครอบงำ คิดแต่เรื่องดีที่เป็นกุศล เป็นการสำรวมจิตใจ เพื่อกำจัดกิเลสบุญที่เกิดจากการเจริญภาวนา จะไปกำจัดกิเลสตระกูลโมหะ(ความหลง) หากยังไม่หมดกิเลสเมื่อมาเกิดเป็นมนุษย์ จะทำให้มีสติปัญญาเฉลียวฉลาด สามารถสอนตนเองได้ รู้แจ้งเห็นแจ้งแทงตลอดทั้งทางโลกและทางธรรม

หลักปฏิบัติบำเพ็ญบุญในชีวิตประจำวัน

เราต้องเร่งสร้างบุญใหม่ตั้งแต่บัดนี้ จะได้เป็นบุญเก่าติดตัวไปในวันหน้า โดยยึดหลักว่า

1. เช้าใดยังไม่ได้ทำทาน เช้านั้นอย่าเพิ่งทานข้าว

2. วันใดยังไม่ได้ตั้งใจรักษาศีล วันนั้นอย่าเพิ่งออกจากบ้าน

3. คืนใดยังไม่ได้สวดมนต์ เจริญสมาธิภาวนา คืนนั้นอย่าเพิ่งเข้านอน

หากสร้างบุญจนเป็นนิสัย(ทำทุกวัน) จะกลายเป็นบารมี(บุญที่เข้มข้นคุณภาพพิเศษ)

“ เราเกิดมาเพื่อสร้างบุญ สร้างบารมี และทำพระนิพพานให้แจ้ง "

สุโข ปุญฺญสฺส อุจฺจโย

การสั่งสมบุญนำสุขมาให้

ขุ. ธ. ๒๕/๓๐.

 

พระครูจารุสารธรรม (จารุธมฺโม)