แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
การเผยแผ่พระพุทธศาสนากับเทคโนโลยีสารสนเทศ เขียนโดย พจนารถ สุพรรณกูล 35128
คำสอนของพระพุทธเจ้า เขียนโดย ทวีศักดิ์ 3994
การใช้ ICT เพื่อเผยแผ่พระพุทธศาสนา เขียนโดย วิมุตาพร บริบูรณ์ลาภผลิน 3632
พระพุทธศาสนาในยุค ICT เขียนโดย nawaratks 2658
ความพึงพอใจในการทำงาน เขียนโดย hwang4l 2251
ความจำเป็นของพระสงฆ์ไทยกับการใช้ ICT ในยุคปัจจุบัน เขียนโดย ยิ่งศักดิ์j 2621
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศกับผลกระทบด้านพุทธศาสนา เขียนโดย สุภาพรรณ กลิ่นนาค 7804
พุทธธรรมกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เขียนโดย สุนันทา กริชไกรวรรณ 3452
ความฝันที่หายไป เขียนโดย รัฐรพี พิพัฒน์ธนวงศ์ 334829
นิกายสุขาวดีกับวิถีชีวิตสังคมยุคใหม่ เขียนโดย sa_koll 4192