(ใกล้) เทศกาล สอบธรรมศึกษา

ใกล้เทศกาลสมัครสอบธรรมศึกษา   ขอเชิญชวนท่านเข้าร่วมวัดความรู้ค่ะ
ใบสมัครธรรมศึกษา
 
โรงเรียน…………………………….ตำบล/แขวง……………………….อำเภอ/เขต………………………………..จังหวัด…………………………
ปีการศึกษา……………………………………ชั้น………………………….
********************
ข้าพเจ้าชื่อ…………………………………………………………นามสกุล…………………………………………………………………………………..
เกิดวัน……………………..ที่…………เดือน…………………………………………………………..พ.ศ…………………………อายุ……………..ปี
บิดาชื่อ……………………………………………………………..นามกุล………………………………………………….อาชีพ…………………………
มารดาชื่อ…………………………………………………………..นามสกุล……………………………………………….อาชีพ…………………………
ปัจจุบันอยู่บ้านเลขที่………………………………หมู่………………ซอย…………………………..ถนน……………………………………………..
ตำบล/แขวง…………………………………………อำเภอ/เขต………………………………………..จังหวัด………………………………………….
รหัสไปรษณีย์………………………………………โทรศัพท์……………………………………………โทรสาร…………………………………………
ปัจจุบันศึกษาอยู่ชั้น………………….โรงเรียน…………………………………………….ซอย…………………………………………………………
ถนน……………………………………..ตำบล/แขวง…………………………………………อำเภอ/เขต………………………………………………..
จังหวัด…………………………………………..รหัสไปรษณีย์………………………โทรศัพท์……………………………โทรสาร……………………
สอบได้ธรรมศึกษาชั้นตรีรหัส………………………….พ.ศ……………………สังกัด………………………..จังหวัด……………………………
สอบได้ธรรมศึกษาชั้นโทรหัส………………………….พ.ศ……………………สังกัด…………………………จังหวัด…………………………..
ขอสมัครสอบธรรมศึกษาชั้น……………………..และยินดีปฏิบัติตามระเบียบของโรงเรียนทุกประการ
                                                                   ลงชื่อ……………………………………………………….ผู้สมัคร
                                                                        ………………/………………/…………………..
คำรับรองของผู้ปกครอง
ข้าพเจ้าชื่อ………………………………………………………นามสกุล………………………………………อายุ……ปีอาชีพ…………………….
ปัจจุบันอยู่บ้านเลขที่……………หมู่…………ซอย………………………………..ถนน……………………………..………………………………..
ตำบล/แขวง………………………………………….อำเภอ/เขต……………………………………….จังหวัด………………………………………..
รหัสไปรษณีย์……………………….โทร……………………………..เกี่ยวข้องกับนักเรียนในฐานะเป็น……………………อนุญาตให้สอบได้
                                                                   
                                                          ลงชื่อ………………………………………ผู้ปกครอง
                                                                     …………./……………./…………..
************************************************************
รับสมัครสอบได้
                                                                           ลงชื่อ……..………………………………………ผู้รับสมัคร
                                                                  (…..……………………………………)