กำเนิดจักรวาล โลก มนุษย์ และสรรพสิ่ง

 
กำเนิดจักรวาล โลก มนุษย์ และสรรพสิ่ง
 
คำนำ
 
                เรื่องกำเนิดขึ้นของมนุษย์ในโลก พร้อมจักรวาล หลายท่านคงเคยได้ยิน ได้ทราบหรืออาจจะเคยศึกษามาบ้าง ทั้งนี้มีผู้สนใจเรื่องนี้อยู่เป็นจำนวนมาก รวมทั้งเป็นเรื่องที่อยู่ในความสนใจใคร่รู้ของมนุษย์มานับตั้งแต่ยุคโบราณ  มนุษย์ส่วนใหญ่มีข้อสงสัยและพยายามแสวงหาคำตอบ เพื่อต้องการทราบจุดเริ่มต้นของสรรพสิ่งคืออะไร โลกเกิดขึ้นมาได้อย่างไร มนุษย์มาจากไหน ใครเป็นมนุษย์พวกแรก แม้จนบัดนี้ก็ยังไม่รู้ชัดว่ามนุษย์เกิดขึ้นมาได้อย่างไร คำสอนในศาสนาต่างๆเช่น เทวนิยม แม้ศาสนาของอียิปต์โบราณ ชาวสุเมเรียน และชาวบาบิโลนเมื่อก่อน ๕๐๐๐ ปี เรื่อยมาจนกระทั่ง ศสาสนาพราหมณ์ คริสต์ อิสลาม หรือแม้แต่ ศาสนาชินโตของชาวญี่ปุ่น ต่างก็มีคำสอนว่า สิ่งต่าง ๆ ที่ เกิดขึ้นนั้นเป็นเพราะเทพเจ้าหรือพระเจ้าในศาสนาของตนเป็นผู้บันดาลให้เกิดขึ้นหรือสร้างขึ้นทั้งสิ้น ไม่ว่าจะเป็น ดวงอาทิตย์ ดวงจันทร์ ดวงดาว โลก มนุษย์ และสรรพสิ่งทั้งปวงล้วนเป็นผลงานของพระเจ้าทั้งสิ้น โดยแต่ละศาสนาก็มีบันทึกเรื่องราวที่พระเจ้าในศาสนาของตนต่างคัมภีร์ซึ่งมีรายละเอียดแตกต่างกันไปจนกระทั่งปัจจุบัน จนถึงสมัยเทคโนโลยีและวิทยาการต่าง ๆ เกิดขึ้นมากมาย เรียกว่าแทบจะทุกนาทีก็ว่าได้ และมนุษย์ก็ได้ใช้สิ่งเหล่านี้เป็นอุปกรณ์ในการค้นหาคำตอบ เพื่อพิสูจน์ความจริง จะเป็นเพราะด้วยไม่เห็นด้วยกับคำสอนที่ตนเคยได้ยินหรือได้รับการถ่ายทอดมา หรือว่าจะเป็นเพราะต้องการที่จะหาข้อพิสูจน์มายืนยันความเชื่อทั้งหลายเหล่านั้นก็ไม่ทราบได้ แล้วก็ตั้งข้อสันนิษฐานไปต่าง ๆ นา เป็นต้นว่า จักรวาล และโลก เกิดจากการระเบิดตัวของวัตถุที่มีมวลมหาศาลบ้าง มนุษย์เกิดมาจากลิงบ้าง โดยอาศัยสิ่งต่าง ๆ เป็นเครื่องสนับสนุนเพื่อต้องการให้ข้อคิดเห็นของตนนั้นน่าเชื่อถือ ดูมีเหตุมีผลเป็นหลักการ แต่แล้วก็มีผู้เสนอแนวคิดใหม่ ๆ มาหักล้างจึงยังสรุปชัดลงไปไม่ได้