ความพึงพอใจในการทำงาน

ความสำคัญของการสำรวจระดับความพึงพอใจในการทำงาน ของพยาบาลประจำการ เพราะ “พยาบาล” เป็นผู้ที่มีความสำคัญยิ่งต่อการดูแลและสนับสนุนการรักษาผู้ป่วยให้หายให้บรรเทาอาการจาก “โรค” ที่เป็นอยู่ ทั้งอาการทางกายและอาการทางใจของผู้ป่วย(Holistic

Care)            สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระราชดำรัสความว่า “วิชาชีพพยาบาลและการผดุงครรภ์มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง สำหรับระบบสุขภาพของประเทศ ในปัจจุบันเกือบทุกประเทศในโลกยอมรับว่า พยาบาลเป็นบุคลากรกลุ่มใหญ่ในระบบบริการด้านสุขภาพเป็นแรงสำคัญที่ช่วยผลักดันให้นโยบายสุขภาพของชาติบรรลุเป้าหมาย องค์ความรู้ทางการพยาบาลเป็นปัจจัยสำคัญที่จะนำไปใช้เป็นพื้นฐานให้เกิด สังคมสุขภาพ”           องค์กรพยาบาล   โรงพยาบาลมหาชัย 2   ให้ความสำคัญกับ “พยาบาล” จึงกำหนดให้ทำการสำรวจความพึงพอใจในการทำงานของพยาบาลประจำการ    แม้ในระยะเริ่มแรกที่ยังขาดผู้ดูแลโครงการนี้จนทำให้การสำรวจไม่มีความต่อเนื่องและขาดหายไปในปี 2547 แต่เมื่อจังหวะและโอกาสอำนวย องค์กรพยาบาลได้นำโครงการกลับมาดำเนินการต่อในปี 2556      แล้ววางแผนอย่างต่อเนื่องเพื่อนำผลการสำรวจที่ได้ไปพัฒนาต่อยอดเพิ่มระดับความพึงพอใจของพยาบาลประจำการ วัตถุประสงค์ 1. เพื่อสำรวจระดับความพึงพอใจในการทำงานของพยาบาลประจำการ โรงพยาบาลมหาชัย 2 ประจำปี พ.ศ. 2557 รายด้าน ประกอบด้วย 1.1 ด้านกายภาพของโรงพยาบาลและแผนกที่สังกัด(Hospital Infrastructure) 1.2 ด้านระบบงานของโรงพยาบาลมหาชัย 2 (Hospital Service System) 1.3 ด้านระบบงานทางการพยาบาล(Nursing System) 1.4 ด้านระบบริหารทางการพยาบาล(Nursing Management) 1.5 ด้านคุณภาพชีวิตส่วนบุคคลและคุณภาพชีวิตในการทำงาน(Quality of life and Quality of Work Life) 2. เพื่อเปรียบเทียบระดับความพึงพอใจในการทำงานของพยาบาลประจำการระหว่างปี 2556 และปี 2557 3. เพื่อประเมินความพึงพอใจในงาน ความสมดุลระหว่างชีวิตและการทำงาน(Job Satisfaction & Balancing of life and Work life)